Αλλαγές ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αλλαγές ΕΣΠΑ

Σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Με την από 10η Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος “Αναβάθμιση  ΜΜΕ ” γίνονται σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα, οι οποίες επιτρέπουν σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αυτό αλλά έχουν μειώσει το προσωπικό τους να αξιοποιήσουν την επιδότηση.

Συγκεκριμένα, αλλάζει προς το καλύτερο ο όρος διατήρησης του προσωπικού. Έτσι πλέον η επιχείρηση που έχει ενταχθεί μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα εφόσον επαναφέρει τις θέσεις απασχόλησης του 2015 (σε ΕΜΕ) τον τελευταίο χρόνο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι θα πρέπει να έχει το προσωπικό αυτό από την έναρξη υλοποίησης του έργου, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις που είχαν ξεκινήσει το ΕΣΠΑ αλλά αναγκάστηκαν λόγω της κρίσης να μειώσουν το προσωπικό τους να μην μπορούν πρακτικά να το αξιοποιήσουν και να βρίσκονται μετέωρες.

Ταυτόχρονα, αν μια επιχείρηση δεν καταφέρει και πάλι να ανταποκριθεί στην ανωτέρω ρύθμιση, δεν τίθεται εκτός προγράμματος, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά μειώνεται το ποσό της επιδότησης κατά 10.000€ για κάθε μια θέση εργασίας (σε ΕΜΕ) που δεν αναπλήρωσε.

Επίσης, απαλείφεται η υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο, η οποία έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις στα λογιστικά προγράμματα, τα οποία παρέχουν εύκολα πλήρη εικόνα για τις επιδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δαπάνες.

Η αλλαγή στον Οδηγό του Προγράμματος, και ενώ ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ”Αναβάθμιση ΜΜΕ”, καθιστά το πρόγραμμα πιο λειτουργικό και αποδοτικό και είναι προς την κατεύθυνση αύξησης της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ η οποία κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι που θα αλλάξει μόνο εφόσον η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ γίνει πραγματικά εύκολη και γρήγορη για τις επιχειρήσεις .