Ανακύκλωση και Αξιοποίηση Αποβλήτων και Απορριμμάτων ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα για την Ανακύκλωση & Αξιοποίηση Αποβλήτων και Απορριμμάτων

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” επιδοτεί επιχειρηματικά σχέδια. Σχέδια νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων. Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση για παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Δικαιούχοι του Προγράμματος:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που θα ανακυκλώνουν απόβλητα και απορρίμματα τρίτων, και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ΚΑΔ 36, 37, 38, 39 και 20.59.59.

Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €.
Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Με ενδιαφέρει