Σύνταξη - Σχεδιασμός Επιχειρηματικού πλάνου (Business plan)

Σύνταξη – Σχεδιασμός Επιχειρηματικού πλάνου (Business plan)

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το γραπτό κείμενο στο οποίο αποτυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι στόχοι μιας επιχείρησης, είτε για το σύνολο αυτής είτε για ένα μεμονωμένο τμήμα της.

Το επιχειρηματικό σχέδιο απευθύνεται στους μετόχους, τα διευθυντικά στελέχη, εξωτερικούς χρηματοδότες και τράπεζες και αποτελεί βασικό εργαλείο για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

To Business Plan απαντά σε ερωτήματα που ενδιαφέρουν τους παραλήπτες του, ώστε να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα της αγοράς, του προϊόντος και κυρίως του ρίσκου που αναλαμβάνουν και της εκτιμώμενης απόδοσης που θα έχει η επένδυσή τους.

Τα στελέχη της Idea Consulting έχουν πολυετή πείρα στην εκπόνηση αξιόπιστων και εφαρμόσιμων Business plans.

Ζητείστε μας μια συνάντηση για να συζητήσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα και πως μπορούμε να την μετατρέψουμε σε επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Με ενδιαφέρει

     

    idea consulting επιτυχημένο business plan