Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Τι είναι το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού και την τυποποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων τους, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Η Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδοτεί τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 • Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού – καινούργιων μηχανημάτων
 • Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων, συστήματα ποιότητας
 • Αγορά εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Μισθοδοσία νέου προσωπικού

Ποσοστό επιδότησης για εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το βασικό ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%. Για εξαγωγικές επιχειρήσεις το ποσοστό επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και στο 65%.

Προϋπολογισμός Πρότασης

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία αίτηση στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό από 20 έως και 200 χιλ. Ευρώ.

Πως υποβάλλεται αίτηση στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Στην Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, υπάρχει ένας απλός και ξεκάθαρος τρόπος αίτησης:
Συγκεντρώνεται μια σειρά δικαιολογητικών.
Ταυτόχρονα καταρτίζεται ένας προϋπολογισμός με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.
Εν συνεχεία συμπληρώνεται μια ηλεκτρονική αίτηση με μια περιεκτική ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Τέλος υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση με τα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

Για την υποβολή μιας πλήρους αίτησης στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ε3 (και ισολογισμοί για τα Γ’ κατηγορίας βιβλία) για τις χρήσεις 2015-2016-2017
 • Εκτύπωση ΚΑΔ από το taxisnet (Προσωποποιημένη Πληροφόρηση > Επιχείρησης)
 • Ε4 (πίνακες προσωπικού) για τα έτη 2016-2017 – ετήσιο, συμπληρωματικοί και τροποποιητικοί πίνακες
 • Αποδεικτικό υποβολής δηλώσεων αποδοχών και συντάξεων από το taxisnet για τα έτη 2016-2017
 • Συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας ετών 2016-2017, όπου θα αναγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι, οι ημέρες εργασίας και οι αποδοχές (όπως ο παλιός πίνακας του οριστικού ΦΜΥ)
 • Άδεια λειτουργίας (εφόσον αυτή απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης)
 • Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ  (για εταιρείες)
 • Πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης από το οποίο προκύπτει η μετοχική σύνθεση και Ανακοίνωση ΓΕΜΗ για την διοίκηση & εκπροσώπηση (για ΑΕ μόνο)
 • Εφόσον η εταιρεία ή οι μέτοχοί της συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τις επιχειρήσεις αυτές
 • Αποδεικτικά δυνατότητας χρηματοδότησης της επένδυσης με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό
 • Φορολογική ενημερότητα

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Κριτήρια βαθμολογίας

Τα κριτήρια βαθμολογίας για την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, είναι τα εξής:

 • Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στην τριετία
 • Αριθμός εργαζομένων τριετίας (μ.ο.)
 • Πορεία κύκλου εργασιών τριετίας
 • Κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Επενδύσεις τα τελευταία χρόνια

Στα κριτήρια στόχος είναι να ληφθούν τουλάχιστον 50 από τις 100 μονάδες που μπορεί το μέγιστο να μαζέψει μια επιχείρηση. Με τις 50 μονάδες η επιχείρηση εντάσσεται χωρίς χρονοτριβή στο πρόγραμμα.

Διαδικασία Ένταξης της επιχείρησης

Η διαδικασία ένταξης της επιχείρησης είναι ξεκάθαρη και παρουσιάζει μια σημαντική καινοτομία: Οι επιχειρήσεις εντάσσονται με την λογική first come-first served (ή αλλιώς “όποιος πρόλαβε”).
Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση που πληροί συγκεκριμένα, ξεκάθαρα και εξ’ αρχής γνωστά κριτήρια  και έχει καταθέσει έναν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, εντάσσεται αυτόματα. Έτσι καταργείται η φάση της αξιολόγησης και η επιχείρηση δεν χρειάζεται να περιμένει να γίνει αξιολόγηση όλων των υπόλοιπων αιτήσεων για να εγκριθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διαδικασίες να είναι γρήγορες και οι επιχειρήσεις να μπορούν πολύ γρήγορα να έχουν το πράσινο φως για να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης τους.

Κρίσιμο σημείο επιτυχίας

Αν μια επιχείρηση δεν έχει πλήρη φάκελο, κόβεται αυτόματα και χάνει χρόνο μέχρι να είναι σε θέση να υποβάλλει ξανά την αίτηση. Σημαντική παράμετρος είναι ότι το πρόγραμμα έχει σημαντικό συνολικό ποσό προς διάθεση (400 εκ. €), το οποίο επαρκεί για περίπου 7.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει ανοιχτό για αρκετό χρονικό διάστημα και όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν θα μπορούν να εντάσσονται και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Προϋποθέσεις Ένταξης στην Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Όπως αναφέρθηκε, εφόσον η επιχείρηση πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια μπορεί να υποβάλλει αίτηση και εφόσον λαμβάνει βαθμολογία άνω του 50 εντάσσεται αυτόματα σε αυτό.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Έναρξη πριν από την 31/12/2014
 • Τουλάχιστον 2 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης κατά το 2017 (2 ΕΜΕ)
 • Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εφόσον αυτή απαιτείται

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαραίτητη είναι η κάλυψη όλων των  προϋποθέσεων.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα εξής:

 • Κερδοφορία προ αποσβέσεων τριών τελευταίων χρήσεων
 • Αριθμός εργαζομένων
 • Δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής του επενδυτικούς χεδίου
 • Επενδύσεις τα τελευταία χρόνια
 • Διακρίσεις της επιχείρησης (βραβεύσεις προϊόντων κλπ)

Στα κριτήρια στόχος είναι να ληφθούν τουλάχιστον 50 από τις 100 συνολικά μονάδες, οπότε η επιχείρηση μπορεί αδιαμφισβήτητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Κλάδοι που εντάσσονται στην Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

 • Μεταποίηση: Oλες σχεδόν οι επιχειρήσεις μεταποίησης. (εξαιρείται μόνο η πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων)
 • Ξενοδοχεία
 • Υγεία: Ιατροί, μικροβιολόγοι, ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, κλινικές, και εν γένει όλος ο κλάδος υγείας
 • Κατασκευές
 • Δομικά Υλικά
 • Μεταφορικές Εταιρίες: logistics, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • Εταιρίες ενέργειας, περιβάλλον και ανακύκλωση
 • Εταιρίες πληροφορικής
 • Εταιρίες ενδυμάτων-υποδημάτων, design
 • Εταιρίες χονδρικού εμπορίου των ανωτέρω κλάδων

Αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες που εντάσσονται στο πρόγραμμα εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Πότε ανοίγει το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας θα ανοίξει εντός του Νοεμβρίου. Καλό ωστόσο είναι να ξεκινήσει άμεσα η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ώστε η επιχείρηση σας να είναι σε θέση να καταθέσει πλήρη φάκελο αμέσως μόλις βγει το πρόγραμμα και να κλειδώσει την επιδότηση, γιατί όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το πρόγραμμα έχει την λογική “first come-first served”.

Πώς λειτουργούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας

Τα προγράμματα επιδοτήσεων έχουν 5 στάδια:

 1. Υποβολή της αίτησης

Στο στάδιο αυτό υποβάλλεται η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά της επιχείρησης, το business plan και ο προϋπολογισμός των δαπανών που σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση

 1. Έλεγχος πληρότητας και αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου

Στο στάδιο αυτό γίνεται έλεγχος πληρότητας και αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Αρχικά ελέγχεται ότι ο φάκελος δικαιολογητικών είναι πλήρης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από τους Ενδιάμεσους Φορείς που διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ.

Εν συνεχεία γίνεται αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου από Αξιολογητές.
Με το πέρας της δεύτερης φάσης δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του προγράμματος με τους επιτυχόντες και μη.

 1. Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
  Μετά την έγκριση της πρότασης, δίνεται ένα διάστημα που ανάλογα το πρόγραμμα μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια, για την υλοποίηση της επένδυσης. Έχει έτσι η επιχείρηση επαρκή χρόνο για να υλοποιήσει την επένδυση.
  Η λήψη των χρημάτων της επιδότησης γίνεται με την λογική:

Έγκριση → πληρώνω → πληρώνομαι. Άρα μια επιχείρηση πρέπει, αφού και εφόσον λάβει έγκριση να κάνει τις δαπάνες, να πληρώσει γι’ αυτές και μετά τον έλεγχο από το ΕΣΠΑ να πληρωθεί. Το πληρώνω-πληρώνομαι γίνεται σε δύο ή τρεις δόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα. Άρα μια επιχείρηση πρέπει να έχει την ρευστότητα και σταδιακά να υλοποιήσει το πρόγραμμα, καθώς θα πρέπει αρχικά να το κάνει με δικούς της πόρους και μετά να λάβει την επιδότηση.

 1. Στάδιο ελέγχου
  Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο έλεγχος από τους ενδιάμεσους φορείς, οι οποίοι έχουν οριστεί από το ΕΣΠΑ για να ελέγξουν κάθε επενδυτικό έργο και να το πιστοποιήσουν ώστε να έρθει το επόμενο στάδιο
 2. Στάδιο πληρωμής
  Στο πολυπόθητο αυτό πέμπτο και τελευταίο στάδιο πληρωμής (ενδιάμεσης ή τελικής) η επιχείρηση λαμβάνει την αναλογούσα επιδότηση για τις δαπάνες που έχει υλοποιήσει.

Σημαντική διαφοροποίηση της Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας είναι ότι στο δεύτερο στάδιο γίνεται μόνο έλεγχος πληρότητας και εφόσον η επιχείρηση περνά την βάση του 50 εντάσσεται αυτόματα στο πρόγραμμα. Αυτή η καινοτομία αναμένεται να οδηγήσει σε γρήγορα αποτελέσματα και άμεση ένταξη κάθε επιχείρησης στο ΕΣΠΑ.

Λίγα λόγια για την Idea Consulting

H Idea Consulting ιδρύθηκε το 2016 από στελέχη με περισσότερα από 40 χρόνια προϋπηρεσίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει απόλυτη εξειδίκευση στην εκπόνηση βραβευμένων επιχειρηματικών σχεδίων, την υποβολή αιτήσεων στο ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο και την υποστήριξη επιχειρήσεων στην λήψη των επιδοτήσεων που δικαιούνται.
Στα προγράμματα “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ  μικρών Επιχειρήσεων” και ”Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” που είναι τα πιο πρόσφατα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έτρεξαν, η Idea Consulting είχε ποσοστό έγκρισης άνω του 90% σε περισσότερους από 100 υποβεβλημένους φακέλους.

Η επιλογή έμπειρων συμβούλων που ασχολούνται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα με μία κρίσιμη, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων δραστηριότητα, αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Τα εξιδεικευμένα στελέχη της Idea Consulting είναι στη διάθεση σας για την υποβολή πρότασης στην Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας.
Καλέστε μας στο 210-3459697 ή αφήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ένας Σύμβουλος της Idea Consulting θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Γιατί να επιλέξετε την Idea Consulting

 • Κάνουμε μόνο μια δουλειά – business plans για ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόμο
 • Την κάνουμε δεκαπέντε χρόνια
 • Μας εμπιστεύονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι εισηγμένες στο ΧΑΑ
 • Θα είμαστε δίπλα σας – όχι μόνο με email και τηλέφωνο, κυριολεκτικά δίπλα σας – από την αρχή μέχρι το τέλος

Με ενδιαφέρει