Νέα προγράμματα και προτάσεις για το ΕΣΠΑ 2014-2020 που κλείνει

Δημοσιεύθηκαν τρία νέα προγράμματα επιδοτήσεων, με τα οποία θα κλείσει η αυλαία του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για τα προγράμματα:

– Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων (εμπόριο, μεταποίησης, υπηρεσίες, τουρισμό) και επιδοτούμενων δαπανών (κτηριακά, εξοπλισμός, ψηφιακή τεχνολογία) και θα έχει ως πλεονέκτημα την γρήγορη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης

– Επιδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Το πρόγραμμα επιδοτεί τις επιχειρήσεις για την κατάρτιση του προσωπικού τους με έμφαση στο reskilling και upskilling. Σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν τους τομείς ενδιαφέροντος και τον φορέα κατάρτισης, ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προγράμματος.

– Επιδότηση του μισθολογικού κόστους και των λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, που θα βάλουν την χώρα στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Κύριο γνώρισμα του προγράμματος είναι η επιχορήγηση στο ανώτερο ποσοστό του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

ΕΣΠΑ 2020

Προτάσεις για τα τελευταία προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρώντας μια σύντομη αναδρομή στο ΕΣΠΑ 2007-2013, και τότε υπήρχε υστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Η τότε ηγεσία του Υπουργείου έβγαλε το τελευταίο έτος της περιόδου μια εμβληματική Δράση, η οποία απευθυνόταν σε όλους τους κλάδους (τουρισμό, μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο) και σε επιχειρήσεις νέες, υφιστάμενες και υπό σύσταση. Με ποσοστό επιδότησης 50%, προϋπολογισμό ανά αίτηση μέχρι 300 χιλ. Ευρώ και συνολικό budget της Δράσης 500 εκ. Ευρώ, με έξυπνη και σωστά υπολογισμένη υπερδέσμευση στο 200%, εντάχθηκαν όλες οι επιχειρήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις και περνούσαν την βάση του 50.

Τον ρόλο αυτό θα μπορούσε να διαδραματίσει η εξαγγελθείσα Δράση «Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Σημαντικά για την επιτυχία της δράσης εκτιμάται πως είναι τα εξής σημεία:
1. Να περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση κα νέες επιχειρήσεις. Στην παρούσα φάση η ελληνική οικονομία δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει κανέναν απέξω που επιθυμεί να επενδύσει σε αυτήν, ανεξαρτήτων “ηλικίας” της επιχείρησης.
2. Να επιδοτεί κτιριακές εργασίες ανέγερσης ή και επέκτασης στο ήμισυ τουλάχιστον του προϋπολογισμού κάθε πρότασης. Η δημιουργία ή επέκταση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων αποτελεί πρόβλημα και παράλληλα διακαή πόθος πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται να βρουν χώρους κατάλληλους για την εγκατάσταση ή επέκταση τους και η επιδότησή τους από το πρόγραμμα θα τους δώσει μια σημαντική διέξοδο προς την κατεύθυνση αυτή.
3. Να θέτει ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών την 1η Ιανουαρίου 2014. Η δυνατότητα αυτή δίνεται από την ΥΠΑΣΥΔ – το “manual” υλοποίησης του ΕΣΠΑ – και δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες μέσα στην κρίση έκαναν επενδύσεις σε χρονική στιγμή που δεν υπήρχαν ανοιχτά προγράμματα ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να μην έχουν λάβει την βοήθεια που δικαιούνται. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό θα αρθούν και αδικίες που έχουν γίνει σε προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2016-2019, όπου επιχειρήσεις προχώρησαν σε επενδύσεις και έμειναν άδικα εκτός προγραμμάτων. Με την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα να πηγαίνει στην αρχή του ΕΣΠΑ, παράλληλα με την πρόνοια η αιτούμενη επένδυση να μην έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της πριν την αίτηση, επιτυγχάνεται η διόρθωση αδικιών και η περαιτέρω κινητροδότηση για την διενέργεια επενδύσεων και μετουσιώνεται σε έργο το αισιόδοξο κλίμα των τελευταίων μηνών.

Με μια αντίστοιχη Δράση, μπορούν να τεθούν οι βάσεις για να εμπεδωθεί το κλίμα επιστροφής στην κανονικότητα και να τεθούν ισχυρές βάσεις για ανάπτυξη καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κορμό της οικονομίας και η πραγματοποίηση χιλιάδων επενδύσεων που θα διατρέχουν όλη την χώρα θα αποτελέσουν το έναυσμα για ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις που θα ακολουθήσουν.