Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Τι είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός;

Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και αυτοματοποίησης.

Τι έξοδα καλύπτει το πρόγραμμα;

Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός καλύπτει έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και συστήματα πιστοποίησης και διαχείρισης ποιότητας ( τα έξοδα για κάθε κατηγόρια από αυτές τις δύο μπορούν να καλύπτουν το 100% του συνόλου της επένδυσης). Επιπλέον το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα για την αγορά μεταφορικών μέσων καθώς και το μισθολογικό κόστος για την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Οι μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον για τρία τελευταία χρόνια, δεν βρίσκονται υπό πτώχευση και κατά προτεραιότητα ανήκουν σε κάποιον από τους επόμενους κλάδους:
• Αγροτοδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Ενέργεια
• Τουρισμός
• Υγεία
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Υλικά και Κατασκευές
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Πόσα χρήματα δίνει το πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό από 55.000€ έως 400.000€ προ ΦΠΑ.

Τι ποσοστό από αυτά καλύπτει η επιδότηση;

Η επιδότηση καλύπτει το 50% των συνολικών εξόδων και τα υπόλοιπα 50% και ο ΦΠΑ καλύπτονται από την επιχείρηση.

Πόσο χρόνο έχω στη διάθεση μου για την υλοποίηση της επένδυσης;

Ο χρόνος υλοποίησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημέρα που εγκρίνεται η αίτηση.
Πότε θα λάβω τα χρήματα της επιχορήγησης;
Το ποσό της επιχορήγησης εκταμιεύεται σε τρεις δόσεις κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης.

Πότε μπορώ να κάνω την αίτηση μου;

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεκίνησαν στις 27 Ιουνίου 2018 και θα μείνουν ανοιχτές μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα του προγράμματος ή για 18 μήνες (27/12/2019), όποιο συμβεί πρώτο.