Σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα “Ψηφιακό Βήμα”

Η πρώτη τροποποίηση του προγράμματος επιδότησης Ψηφιακό Βήμα είναι γεγονός.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι πλέον είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που έχουν γίνει από την προκήρυξη του προγράμματος, 4/6/2018 και όχι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Παράλληλα δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που από τις 17 Σεπτεμβρίου μεταφέρεται στις 2 Οκτωβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεση τους για να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους.

Στις δαπάνες που αφορούν στην παραμετροποίηση λογισμικού, το ανώτατο όριο της δαπάνης είναι πλέον 40% επί της αξίας του παραμετροποιούμενου λογισμικού, από 20% που ήταν πριν την τροποποίηση.

Στο σκέλος των επιλέξιμων δαπανών, λαμβάνουν χώρα οι εξής τροποποιήσεις. Πρώτον, στην κατηγορία που αφορά δαπάνες εξοπλισμού, οι δαπάνες για «άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό», που αφορά σε bar code readers, 3D εκτυπωτές, διαδραστικούς πίνακες ΙΡ τηλεφωνικά κέντρα κα, δεν μπορούν να ξεπερνάνε το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για παράδειγμα, αν το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 50.000€, οι δαπάνες για άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό δεν μπορούν να τα 5.000€.

Στην κατηγορία δαπανών που αφορούν λογισμικά, το κόστος για την ανάπτυξη ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 2.500€ και 4.000€ αντίστοιχα, ανεξάρτητα του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου.

Μία ακόμα αλλαγή και διευκρίνιση στον Οδηγό του Προγράμματος Ψηφιακό Βήμα είναι ότι στις επιλέξιμες νομικές μορφές έχουν πλέον προστεθεί και οι δικηγορικές εταιρείες, που μέχρι πρότινος δεν αναφερόταν στο πρόγραμμα.

Τέλος όσον αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, για τον υπολογισμό των κερδοφόρων χρήσεων λαμβάνονται πλέον υπόψη τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων και όχι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.

Επικοινωνήστε με τον Εσπατζή για περισσότερες πληροφορίες για το Ψηφιακό Βήμα.