10 Προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ το 2019

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2019

10 Προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ το 2019 – Αξιοποιείστε τις ευκαιρίες επιδότησης σε συνεργασία με το πιο εξειδικευμένο γραφείο Συμβούλων επιδοτήσεων

Το 2019 είναι μια χρονιά κατά την οποία θα τρέξουν αρκετά προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το 2019 θα είναι ανοιχτά 10προγράμματα ΕΣΠΑ. Από αυτά τα 4 έχουν προκηρυχθεί και τρέχουν ήδη και τα υπόλοιπα 6 αναμένονται να τρέξουν σταδιακά μέσα στο έτος.

Τα 4 προγράμματα επιδότησης που τρέχουν ήδη είναι τα εξής:
(a) Επιχειρούμε Έξω
(b) Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός,
(c) Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στην Αττική
(d) Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ηπείρου

Τα 6 προγράμματα που θα τρέξουν σταδιακά εντός του 2019είναι:
(i) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
(ii) Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – εστίαση – εκπαίδευση
(iii) Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας,
(iv) Ενισχύω –Επιβραβεύω
(v) Ερευνώ – Δημιουργώ Καινοτομώ Β΄ Κύκλος
(vi) Αναπτυξιακός Νόμος4399/2016 Γ΄ κύκλος

Ανοιχτά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχειρούμε Έξω

Το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω” δίνει επιδότηση 50% σε εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις για την συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού. Η αίτηση μπορεί να ανέρχεται σε ποσό 100.000€. Καινοτομία του προγράμματος είναι ότι παραμένει ανοιχτό μέχρι να αξιοποιηθούν τον σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν το ποσό της αναλογούσας επιδότησης αμέσως μετά από κάθε έκθεση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα επιδότησης Επιχειρούμε Έξω

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ο “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” δίνει επιδότηση 50% σε μεσαίες επιχειρήσεις – δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν από πενήντα έως διακόσιους πενήντα υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών και ενεργητικό άνω των 10 εκ € – για την αγορά νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.  Η αίτηση μπορεί να ανέρχεται σε ποσό 400.000€. Το πρόγραμμα επιδοτεί επίσης την πιστοποίηση προϊόντων, την προμήθεια λογισμικού και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Ο Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός θα παραμείνει ανοιχτός όλο το 2019 και μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα επιδότησης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας 

Το πρόγραμμα επιδότησης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) δίνει επιδότηση 50%σε Φορείς που απαρτίζονται από επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  Η αίτηση μπορεί να ανέρχεται σε ποσό1.200.000€.

Το πρόγραμμα επιδοτεί κτηριακές εργασίες, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, άυλα στοιχεία ενεργητικού δαπάνες ανάπτυξης, κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λειτουργικές δαπάνες του Δικαιούχου Φορέα.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα “Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας”

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Η Δράση “Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου” δίνει επιδότηση 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – για την κατασκευή και ανακαίνιση κτηριακών εγκαταστάσεων,  την αγορά νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.  Η αίτηση μπορεί να ανέρχεται σε ποσό 330.000 €. Το πρόγραμμα επιδοτεί επίσης την προμήθεια λογισμικού και μεταφορικών μέσων. Στο πρόγραμμα δίνεται προτεραιότητα στην βιομηχανία τροφίμων, την μεταποίηση, τον κλάδο τουρισμού – ξενοδοχείων, πολιτισμού,παροχής υπηρεσιών υγείας και πληροφορικής.

Αναμενόμενα προγράμματα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δίνει επιδότηση 50% (που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το75%) σε μικρές επιχειρήσεις για την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Η αίτηση μπορεί να ανέρχεται σε ποσό 150.000 €. Το πρόγραμμα επιδοτεί επίσης την πιστοποίηση προϊόντων, την προμήθεια λογισμικού και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αίτηση στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις από τους περισσότερους κλάδους όπως εμπορικές, μεταποιητικές, ξενοδοχειακές και παροχής υπηρεσιών.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα επιδότησης Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικό εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικό εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση δίνει επιδότηση 50%  σε μικρές επιχειρήσεις των τριών κλάδων παροχής υπηρεσιών για δαπάνες ανακαίνισης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση της υγιεινής και της ασφάλειας και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Η αίτηση μπορεί να ανέρχεται σε ποσό 150.000 €. Το πρόγραμμα επιδοτεί επίσης την αγορά μεταφορικών μέσων, καθώς και δαπάνες πληροφορικής (website, e-shop, συστήματα παραγγελιοληψίας, ERP, CRM) και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αίτηση στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις καφέ, εστίασης, λιανικού εμπορίου, παιδικοί σταθμοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, φροντιστήρια κλπ επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Δείτε εδώ και εδώ το πρόγραμμα επιδότησης Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικόεμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Το πρόγραμμα Ενίσχυσης της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας δίνει επιδότηση 50%  σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ανακύκλωσης. Η αίτηση μπορεί να ανέρχεται σε ποσό 2.500.000 €. Το πρόγραμμα επιδοτεί την δημιουργία κτηριακών εγκαταστάσεων, την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, λογισμικό και συστήματα ΑΠΕ μικρής κλίμακας.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα επιδότησης Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Ενισχύω – Επιβραβεύω

Η δράση Ενισχύω-Επιβραβεύω επιδοτεί υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αύξησαν ή διατήρησαν την απασχόληση κατά το προηγούμενο έτος. Οι επιχειρήσεις που διατήρησαν σταθερή την απασχόληση τους θα επιβραβεύονται με ένα ποσό χιλίων ευρώ ανά υφιστάμενο εργαζόμενο με πλαφόν τις δέκα χιλιάδες και επιπλέον θα δίνεται επιπρόσθετη επιδότηση 50% για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β΄ Κύκλος

Το πρόγραμμα επιδότησης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ επιδοτεί με ποσοστό έως και 80% επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς για την υλοποίηση projects έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Η αίτηση μεμονωμένων επιχειρήσεων μπορεί να ανέρχεται σε ποσό 200.000 €, ενώ αιτήσεις επιχειρήσεων σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα μπορεί να ανέρχεται σε ποσό έως και 1.000.000€. Το πρόγραμμα επιδοτεί δαπάνες ερευνητικού και βοηθητικού προσωπικού, αμοιβές συμβούλων, προμήθεια εξοπλισμού και κτηριακές δαπάνες.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Γ΄ κύκλος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αποτελεί την κορωνίδα των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 2019 στον τρίτο κύκλο λειτουργίας του, ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για την πραγματοποίηση επενδύσεων άνω των 500 χιλ. ευρώ στην κατασκευή η επέκταση ξενοδοχείων,μεταποιητικών μονάδων και μονάδων αγροδιατροφής

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

Εκτός από τα 10 αυτά προγράμματα, κατά τη διάρκεια του 2019αναμένεται να τρέξουν και τοπικά προγράμματα ΠΕΠ και Leader, τα οποία προκηρύσσονται από τις αντίστοιχες περιφέρειες και προσφέρουν επιπρόσθετες δυνατότητες επιχορηγήσεων τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

ESPATZIS νέα προγράμματα ΕΣΠΑ